Powered by Blogger.

Kata Pengantar pandua praktis muslim

Pengantar

 Gambar Pena
Gambar Pena


Kedudukan manusian yang paling tinggi adalah Penghambaannya Kepada Allah dan ketaatannya terhadap semua perintah Allah. Di dalamnya terdapat kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sesungguhanya agama Islam itu semuanya mudah, semuanya berisi kebaikan, dan semuanya berisi kemaslahatan.

Ubudiyah atau penghambaan ini, yang mengcakup semua aspek kehidupan, harus di dasarkan pada ilmu dan pengetahuan. Agar pahala yang di peroleh menjadi sempurna, dan tidak campur dengan kesesatan dan penyimpangan. Allah Ta'ala berfirman: "Barangsiapa berharap berjumpaan dengan Tuhannya, maka hendakla ia mengerjakan amal yang saleh janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya."(QS Al-Khafi: 110)

Sebuah amal dapat dikatakan baik jika berada di atas jalan yang benar. Sebagai mana Allah perintahkan di dalam kitab-Nya dan diajarkan oleh Rasulullah kepada Kita.maka seluruh kebaikan adalah dengan mengikuti beliau dan mengikuti sunnah dan petunjuk beliau.

Ketika seorang Muslim mempelajari huku-hukum agamanya maka itu menrupakan salah satu nikmat dan anugerah rabbaniyah yang paling agung, Rasulullah bersabdah,"Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Dia memahamkanya dalam urusan agama."

Melalui buku ini, kami tlah berupaya sungguh-sungguh untuk menyampaikan semua hal yang paling penting dalam islam, berupa gambaran, keyakinan atau akidah, syariat dan akhlak dengan metode yang mudah dan tujuan yang jelas, dimana proses dan langka-langkahnya di jelaskan secara tegas. Buku ini dilengkapi pula dengan berbagai ilustrasi yang akan menambah pemahaman dan perhatian terhadap berbagai makna yang dibahas. Semua ini agar buku ini dapat menjadi  referensi sekaligus petunjuk pengajaran yang menarik bagi umat Islam dalam berbagai profesi.

Dengan pertolongan Allah, Anda bisa melihat bahwa buku kini yang berda di tangan Anda sangat diupayakan untuk menggunakan metode Al-Qur'an dalam menyebutkan hukum-hukum agama dan syariatnya. Buku ini tidak hanya fokus pada apa yang harus dikerjakan atau ditinggalkan semata. Tapi lebih dari itu , juga sampai pada pembahasan tentang ruh atau jiwa dari  berbagai bentuk ibadah, tujuan dan pengaruhnya.  Buku ini juga menjawab berbagai pertanyaan yang sanggat penting dalam mempelajari agama. Khusunya di zaman ini yang penuh dengan perubahan cepat, seperti: Kenapa? Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan jika berbagai situasi yang saya hadapi berubah?

Kami memohaon kepada Allah Tabaaraka wa Ta'ala agar menjadikan niat-niat kita itu ikhlas, memperbaiki amal-amal kita, dan menjuk kita kepada ahklah, perkataan dan perbuatan yang terbaik. Tidak ada yang memberi petunjuk pada perkataan,terbaik kecuali Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari ahklak dan perilaku yang buruk. Tidak ada yang memalingkan kita dari perilaku buruk kecuali Allah.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Rasul-Nya yang telah di perintah oleh Tuhanya untuk Berdo'a dengan berkata:
"Wahai Tuhanku,tambahkanlah ilmu kepadaku."


No comments: